Dobrovoľnícky program

V poslednom období sa však často ozývajú hlasy volajúce po zvyšovaní ich kompetencií už počas štúdia – prípadne po kompletnej reforme vysokého školstva, ktoré by malo priniesť odlišný prístup vo vzťahu univerzita – študent. Preto sa organizácia AZU - Aktivita Zvyšuje úspech rozhodla zaviesť program dobrovoľníctva AZU. Ide o vytvorenie niekoľkých pozícií v organizácií ktoré umožnia študentom sa zapojiť a rozvíjať svoje zručnosti a skúsenosti.
Uvedomujeme si, že pre potrebný rast študenta a jeho osobný rozvoj je aktívne zapojenie do procesov práce. Rozvoj v oblasti plánovania a riadenia sa dá zabezpečiť len priamym výkonom týchto prác. Preto sme sa rozhodli vypracovať túto smernicu o dobrovoľníckeho programu, ktorá má byť základom správneho manažmentu a vedenia ľudí. Celý program dobrovoľník, ale aj jeho štruktúra sa riadi zákonom č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
,,avedenie programu azuDobrovoľník je fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť slobodne, bez nároku na odmenu, v prospech iného/iných a s jeho/jej/ich súhlasom, vo voľnom čase.

Aktuálna správa

Newsletter