Koordinátor

Personálne zabezpečenie DP programu

Dobrovoľnícky program AZU si vyžaduje koordinátora v jednotlivých lokálnych centrách podpory. Povinnosťou každého koordinátora LCP  pri riadení programu:

·         uskutočňovať nábor a výber dobrovoľníkov,

·         realizovať úvodné pohovory so záujemcami,

·         vypracovať pracovnú náplň dobrovoľníkov,

·         pripraviť a spracovať zmluvu s dobrovoľníkom,

·         uskutočňovať školenia pre dobrovoľníkov,

·         založiť a viesť evidenciu dobrovoľníkov,

·         koordinovať prácu dobrovoľníkov,

·         odborne usmerňovať dobrovoľníkov,

·         poskytovať podporu a zabezpečiť supervíziu  pre dobrovoľníkov,

·         hodnotiť prácu dobrovoľníkov v online systéme,

·         vypracovať systém odmeňovania dobrovoľníkov,

·         v prípade potreby ukončiť prácu s dobrovoľníkom,

·         sprostredkovať komunikáciu medzi dobrovoľníkom a ostatným kolektívom organizácie.

Aktuálna správa

Newsletter