Nábor

Nábor je založený na misii, vízii a hodnote našej organizácie AZU. Nábor sa skladá z prípravy. Pred začatím celého postupu prijímania dobrovoľníkov je potrebné zisitiť, koľko nových dobrovoľníkov potrebujeme, respektíve koľkých dokážeme efektívne riadiť a venovať sa im. Počet súvisí s cieľmi jednotlivých LCP AZU. Každé lokálne centrum má svoje špecifiká. Avšak pred náborom je potrebné si stanoviť koho potrebujeme. Pomôcka pri nábore môže byť aj kapitola profil dobrovoľníka, ktorý jasne definuje, koho potrebujeme a aké zručnosti by mal mať.

Hlavný nábor

Hlavný nábor prebieha počas podujatia AZU BIG DAY na zapojených univerzitách formou individuálnych rozhovorov a vyplnením dotazníka. Najneskôr do 14 dní od ABD je potrebné spraviť hromadné stretnutie dobrovoľníkov. Tu je potrebné prejsť rozhovorom a zaradiť dobrovoľníka na jemu najbližší profil.

Priebežný nábor

Je stále informovanie okolia  jednotlivými členmi organizácie, dobrovoľníkmi, ako aj sympatizantmi o možnosti zapojiť sa do programu AZU dobrovoľník. Takto treba daného človeka pozvať na individuálne stretnutie v LCP alebo ho odkázať na stránku http://www.dobrovolnici.azu.sk, kde je sekcia nábor.

Špeciálny nábor

Ide o špeciálne veľké podujatia na univerzitách, a to podujatia typu startupweekend alebo hackathon. Ide o podujatia, ktoré sú svojím konceptom v mnohých prípadoch najúčinnejším spôsobom náboru dobrovoľníkov. Tieto špeciálne náborové aktivity s nápadom efektívne oslovujú okolie (študentov) k aktivite.

Propagačné materiály

Organizácia do svojich materiálov zakomponovala aj program AZU dobrovoľník, ktorá definuje jeho jednotlivé profily. Ale možnosti LCP sú neohraničené, avšak každý nábor, resp. aktivita by mala byť nahlásená vedeniu projektu. (leták, brožúrka, banner, článok v mediach, iné ...).

Aktuálna správa

Newsletter